Newsletter

Partneři

Artkeramika.cz

PMN-nerez.cz


V našem online obchodě najdete originální parfémy, toaletní vody a dárkové sady známých světových značek - skladem a vždy za skvělé ceny.


http://www.mok.cz - Katalog Ubytování.


FB-FASHION.CZ
Moderní dámské oblečení za NEJNIŽŠÍ ceny na internetu!

Soukromí

Firma KERAT Keramika se jako provozovatel internetového obchodu KERAT Keramika na

internetové adrese www.keramikashop.cz, tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu KERAT Keramika. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu KERAT Keramika, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů."

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) 

 

 

 

 

 

 Správce osobních údajů 

Živnostník Zdenka Štěpánková se sídlem Suchý vršek 2108, Praha 5 Nové Butovice, IČ: 87176904, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

 

Právní tituly

zákonná povinnost

plnění smlouvy

 

Osoba která má přístup k osobním údajům

je Zdenka Štěpánková

 

Zpracovatel osobních údajů

daňový poradce Zeman Tomáš

 

Zdroje osobních údajů

přímo od subjektů údajů - eshop a fakturace

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) 

 

Kategorie subjektů údajů 

zákazník

správce

dodavatel služby 

 

Účel zpracování osobních údajů 

účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 

archivnictví vedené na základě zákona 

plnění zákonných povinností ze strany správce 

 

Kategorie příjemců osobních údajů

veřejné ústavy 

zpracovatel

státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy 

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

 

Doba zpracování osobních údajů

zákonná doba 10 let - účetnictví

příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

 

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. 

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 

zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy předtěmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

 

Práva subjektů údajů 

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektuúdajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 

účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

Požádat správce o vysvětlení. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce. 

 

 

 

V Praze dne 1.5.2018

 

Správce osobních údajů Zdenka Štěpánková

 

Tento web byl vytvořen pomocí PrestaShop ™ open-source software.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy